Het Nederlandsch burgerlijk regt: deel. Van bewijs en verjaring

Front Cover
J.B. Wolters, 1859
0 Reviews
Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 180 - In de beoordeeling der waarde van de getuigenis, moet de regter bijzonder acht geven op de onderlinge overeenkomst der getuigen , op de overeenstemming der getuigenissen met hetgeen van elders aangaande de zaak in het geding bekend is , op de beweegredenen, welke de getuigen kunnen hebben gehad om de zaak op deze of gene wijze voor te dragen , op de levenswijze , de zeden en den stand der getuigen , en , in het algemeen , op alles wat op derzelver meerdere of mindere geloofwaardigheid invloed zoude...
Page 212 - L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties , et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Page 174 - Alle degenen, die, uit hoofde van hunnen stand, beroep of wettige betrekking, tot geheimhouding verpligt zijn, doch alleen en bij uitsluiting nopens hetgeen waarvan de wetenschap aan hen als zoodanig is toevertrouwd.
Page 22 - Een iegelijk die beweert eenig regt te hebben, of zich op eenig feit tot staving van zijn regt. of tot tegenspraak van eens anders regt, beroept, moet het bestaan van dat regt. of van dat feit. bewijzen.
Page 350 - Met betrekking tot roerende goederen, die noch in renten bestaan, noch in inschulden, welke niet aan toonder betaalbaar zijn , geldt het bezit als volkomen titel. Niettemin kan degene , die iets verloren heeft , of aan wien iets ontstolen is, gedurende drie jaren, te rekenen van den dag waarop het verlies of de diefstal heeft plaats gehad , het verlorene of...
Page 52 - ... in de regte linie, zonder onderscheid van graden, en in de zijdlinie tot den derden graad ingesloten.
Page 49 - Kene authentieke akte is de zoodanige, welke in den wettelijken vorm is verleden door of ten overstaan van openbare ambtenaren , die daartoe bevoegd zijn ter plaatse alwaar zulks is geschied.
Page 150 - Geen bewijs door getuigen wordt toegelaten nopens hetgeen tegen of boven den inhoud der schriftelijke akte gevorderd wordt , noch ook omtrent hetgeen men mogt beweren , dat vóór, ten tijde, of na het opmaken van zoodanige akte zoude zijn gezegd , al mogt ook de som of waarde , waarover het geschil is , minder dan drie honderd gulden bedragen.
Page 77 - Onderhandsche eenzijdige schuldverbindtenissen tot voldoening van gereed geld of van eene zaak, welke op eene bepaalde waarde kan worden gesteld, moeten geheel geschreven worden met de hand van...
Page 310 - Verjaring is een middel om, door het verloop van eenen zekeren bepaalden tijd, en onder de voorwaarden bij de wet bepaald, iets te verkrijgen of van eene verbindtenis bevrijd te worden.

Bibliographic information