Page images
PDF
EPUB

IRODALOMTÖRTÉNETI

KÖZLEMÉNYEK

SZERKESZTI

SZILÁDY ÁRON

A BIZOTTSÁG ELŐADÓJA

TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM

BUDAPEST

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KIADÁSA

A

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

TARTALOM.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

...

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

... ...

[ocr errors]

...

a

I. TARTALOM-MUTATÓ.

A) Szerzők betűrendes sora szerint.

...

[ocr errors]

.

Lap Dr. Barcsa Janos. Két nő biralata Csokonai Dorottyájáról 112

A debreczeni Csokonai-siremlék és Péczely József

247 - Arany Járos távozása a debreczeni kollégiumból

366 Bayer József. A » Sok hühó sem

miért« első magyar fordításai-
ról...

52 Benkó Imre. Domokos Márton búcsuztatója

482 Buzinkai György értesíti Apaffi

fejedelmet Pósaházi haláláról ... 249 Csurös Ferencz. Csokonai kollégiumi pöre

445 Cs. Dr. Sebestyén Gyula. A ma

gyar honfoglalás mondái. I. k.
Budapest, 1904

123 Czeizel Janos. Dayka Gábor lócsei tartózkodása ...

29 Dékuni Kálmán. Kazinczy Fe

rencz Diáriuma D. Oláh Gábor. Csokonai és a latin költők

252 Friedreich István. B. Wesselényi Miklósné klastromi följegyzései

464 Geber Antal. Gróf Bethlen Miklós bécsi fogságáról ...

158

Lar Dr. Gyöngyösy László. Adatok

a Gyöngyösy-család történeté-
hez

59, 206 Hegedüs István. Raguzai emlék

beszéd Mátyás király felett 317, 430 Hellebrant Árpád. Irodalomtörté

neti repertorium. 127, 254, 383, 495 Dr. Horváth Cyrill. A Batthyánycodexről

129, 257, 388 Illéssy János. Két oklevél Liszthy Lászlóról

372 Jónás Károly. Révai Miklós ere

deti levele Kapuváry Antal
veszprémi kanonokhoz

244 Dr. Kardeván Károly. Gvadányi Világtörténete

491 Katona Lajos. A Festetics codex bűnbánati zsoltárai ... ... .

149 Kemény Lajos. Tinódi Sebestyén életéhez

366 Kolosvári István levele Apaffihoz nyomdai dolgokról

488 L. M. R. Dr. Sebestyén Gyula.

A magyar honfoglalás mon

dái. II. kötet. Budapest, 1905. 377 Maróthi Rezső. Kisfaludy Sándor levelei Bezerédj György

471

...

193, 327

[ocr errors]
[ocr errors]

höz

« PreviousContinue »