Page images
PDF
EPUB

யக அனறியும் உங்களில் தகப்பனானவனிடத்திற் குமா ரன அபபங்கேட்கிறபொழுது அவனுக்குக் கல்லைக் கொடு

மீனைக்கேட்டால் மீனையல்லப் பாமபைககொடுப்

பபான

பான.

யஉ முட்டையைக் கேட்டால் அவனுக்குத் தேளைககொ

டுப்பானா.

யந ஆதலாற பொலலா தவர்களாகிய நீங்கள உங்கள் பிள ளைகளுக்கு நலல ஈவுகளைசசெயயும டி அறிந்திருக்கப்பரம் பிதாவானவர் தமமைவேணடிககொளளுகிறவர்களுக்கு மிக வும் அதிகமாய்ப் பரிசுத்த ஆவியைக் கொடாமலிருப்பாரா வென்றார்.

wச ஒரு நாள ஊமையாசசசெயகிற பசாசைத்துரததி னார். பசாசுபோன பினபு ஊமையன பேசினான. அதைக குறித்துச் சனங்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள.

யரு அவர்களிற் சிலர் சொனனது, வன பசாசுககளின தலைவனாகிய பெயேல் சேபூலினாலே பசாசுக்களை ததுரத்து கிறானெனறார்கள. சு வே

சிலர் அவரைச சோதிக்குமபடிக்கு வானததி லிருந்து ஓரடையாளமுணடாகுமபடி அவரிடத்திலே லே டுககொணடார்கள, யஎ அவர்களுடையசிந்தனைகளை அவர் அறிந்து அவர்க டனே சொனன தாவது. ஒரு இராசசியத் தார் தங்களுக ளளே பிரிவினையுண்டு பணணினால் அவர்கள அழிந்துபோ வார்கள. குடுமபங டுமபமாக மடிந்து போவார்கள.

அ அப்படிக்குச்சாத்தானு ந தனக்குத் தானேவிரோத மாகப்பிரிவுஉண்டுபணணினால் அவனுடைய இராசசிய

யம எப படி நிற்கும். இப்படியிருக்க நீங்கள் என்னைப்பெயேல்சே பூலினாலேபசாசுககளைத துரத்துகிறவனென கிறீர்கள.

• நான் பெயேல் சேபூலைககொணடுபசாசுககளை ததுர தது வனானால உங்கள் பிள்ளைகள யாரைககொண

அவை களைதது ! ததுகிறார்கள ஆகையால அவர்கள உங்களுக்கு நியாயத் தீர்ப்புககொடுக்கிறவர்களாயிரு பார்கள.

உய நான் பராபர னுடைய வல்லமையினாலே பசாசுக்க ளைத் துரத்துகிறபடியாற் பராபர னுடைய ஆளுகை உங்க ளுககுளளே சடுதியாயவநதிருககினறதே

உக ஆயுதந்தரித்த பலவான் தன் அரண்மனையின் வா சலைக்காககிறபொழுது அவனுடைய பொருள் பத்திரப்பட டிருக்கும்.

him, and overcome him, he taketh from him all his armour wherein he trusted, and divideth his spoils.

23 He that is not with me is against me: and he that gathereth not with me scattereth.

24 When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest; and finding none, he saith, I will return unto my house whence I came out.

25 And when he cometh, he findeth it swept and garnished.

26 Then goeth he, and taketh to him seven other spirits more wicked than himself; and they enter in, and dwell there: and the last state of that man is worse than the first.

27 | And it came to pass, as he spake these things, a certain woman of the company lifted

up her voice, and said unto him, Blessed is the womb that bare thee, and the paps which thou hast sucked.

28 But he said, Yea, rather, blessed are they that hear the word of God, and keep it.

29. And when the people were gathered thick together, he began to say, This is an evil generation: they seek a sign; and there shall no sign be given it, but the sign of jonas the prophet.

30 For as Jonas was a sign unto the Ninevites, so shall also the Son of man be to this generation.

31 The queen of the south shall rise up in the judgment with the men of this generation, and condemn them: for she came from the utmost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon; and, behold, a greater than Solomon is here.

32 The men of Nineve shall rise up in the judgment with his generation, and shall condemn it:

தால அவன நமபியிருந்த சகல ஆயுதவர்க்கததையும் பறி ததுககொணடு அவனுடைய உடைமைகளைப் பங்கிட்டுக கொள்வான்.

உங எனனுடனேயிராதவன எனக்கு விரோதமாயிருக்கி நான.

எனனைப் போலச் சேர்த்துக்கொள்ளாதிருககிறவன சிதற அடிக்கிறான்.

உச அசுத்த ஆவி ஒருமனிதனைவிட்டு புறப்படுகிறபொ ழுது அது தணணீரிலலாத இடங்களில் இளைப்பாறும இட ததைத்தேடித்திரிந்து அடையாமலிருக்குங்காலததில அது தான் விட்டுவந்த வீட்டிற்குத் திரும்பவேண்டுமென றுசொ

லலி,

உரு அந்தப்படி வருகிறபொழுது அது பெருக்கிச சிங காரிக்கப்பட்டிருக்கக்கண்டு,

உசு பினபு போயத தனளிலும் அதிக பொலலாத வே றேழு ஆவிகளைக் கூட்டிக்கொண்டுவந்து உட்பி வேசித்து அங்கே குடியிருககும. அ பொழுது அமமனித னுடைய முன்னிலைமையிலும் பின்னிலைமை அதிகக்கேடுளளதாயிருக குமென்றார் .

உஎ இவைகளை யவர் சொலலுகையிற் கூட்டத்திலிருநத ஒரு ஸ்திரியான வள அவரை நோக்கி உமமைசசுமநத வயி றும் நீர் பாலுணடமுலைகளும பாக்கியமுளளவைகளென று சத்தமாயக கூபபிடடாள.

உ அ அவர் சொனனது அதனிலும அதிகமாயப்பராபர னுடையவாககைக்கேட்டு அதைக் காத்துக்கொளளுகிறவர் களே பாக்கியவானக ளென்றார்

உக அனறியஞ சனங்கள் திரளாயக கூடிவ நதிருககிற பொழுது அவர் சொனன தாவது. இந்தசசநததியார்கள் பொலலாதவர்களாயிருக்கிறார்கள். ஓரடையாளததைத்தே டுகிறார்கள்.

ஆனாலும் யோனா தீர்க்கதரிசியின அடையாள பறி வேற்டையாள மிவர்களுக்குக் கொடுக்க பட்டுவதில்லை. நாம ஆதலால யோனாவானவன நி னிவேபட்டின ததாருக கு அடையாளமாயிருந்தது போல் மனிதனுடைய குமார

நதசசந்ததிக்கிருப்பார்.

ற்கு இராச ஸ்திரி சாலோமோனுடைய ஞானத தைக் கேட்கும்படிக்குப் பூமியின் எல்லைகளிலிருந்து வந்தா ள . சாலோமோனிலும் இந்தசசநததியிலே தோனறினவன அதிகமாயிருக்கிறான. (ஆனாலும் இவர்கள கேட்க மாட்டா ர்கள.) ஆதலால் அந்த இராசஸ்திரி நியாயத்தீர்ப்பு நாளிலே இவர்களுடனே கூட எழுமபி இவர்களை ஆககனைக்குள்ளாக ததீர்ப்பாள.

நஉ நினிவேபட்டினத்தார் யோனாவின பிரசஙகததைக

பன

னும

கா

for they repented at the preaching of Jonas; and, behold, a greater than Jonas is here.

33 No man, when he hath lighted a candle, putteth it in a secret place, neither under a bushel, but on a candlestick, that they which come in may see the light.

34 The light of the body is the eye: therefore when thine eye is single, thy whole body also is full of light; but when thine eye is evil, thy body also is full of darkness.

35 Take heed therefore that the light which is in thee be not darkness.

36 If thy whole body therefore be full of light, having no part dark, the whole shall be full of light, as when the bright shining of a candle doth give thee light.

37 And as he spake, a certain Pharisee besought him to dine with him : and he went in, and sat down to meat.

38 And when the Pharisee saw it, he marvelled that he had not first washed before dinner.

39 And the Lord said unto him, Now do ye Pharisees make clean the outside of the cup and the platter; but your inward part is full of ravening and wickedness.

40Ye fools, did not be that made that which is without make that which is within also ?

41 But rather give alms of such things as ye have; and, behold, all things are clean unto you.

42 But woe unto yoii, Pharisees! for tithe mint and rue and all manner of herbs, and pass over judgment and the love of God: these ought ye to have done, and not leave the other undone.

ye

டான.

தியிலே தோனறினவன அதிகமாயிருக கிறான். (ஆனாலும இவ ர்கள மன நதிரு படவில்லை ) அடை யால நினிவேபடடின த தார் நியாயத்தீர்ப்பு நாளிலே இவர்களுடனே கூட எழுமபி இவர் சளை ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்படார்கள.

நந அனறியும ஒருவனும விளக்கை கொளுத்தி அதை அந்தரங்க சதிலாவது மரக்காலின கீழாவது வைக்க மாட

உளளே வருகிறவர்கள் வெளிச்சங் காணு மபடிக்கு அரையொரு சணடின மேலேவைப்பான்

நச கண்ணானது சரீரத்தின் விளக்காயிருககினறது. அப படியிருக்க உன்கண் சொஸ்தமுள்ளதாயிருந்தால் உன் சரீ ரம முழுவதும் வெளிச்சம் அடைந்திருக்கும். அது கெட்ட தானால உன சரீரம

ருள்டைத்திருக்கும். கரு ஆகையால உனனிலுளள வெளிச்சமானது யிராதபடிக்கு எசசரிககையாயிரு.

ங க அப்படி உன் சரீரம ஒருபுறத்திலும் இருள்டைந திராமல முழுவதும வெளிச்சமாயிருந்தால அடபொழுது ஒருவிளக்குத்தனபிரகாசத்தினாலே உன்னைவெளிச்சமாக்கு

போல அது முழுவதும் வெளிச்சம் அடைந்திருக்கு மென்றார்.

ஈஎ அவர் அபட்டிப்பேசிககொளளுகையில் ஒருபரிசேய ன தனனுடனே கூடப் பகற்போசனமபணணு மபடிககு அ வரை வேண்டிக் கொண்டான அவர் போயப்பநதியிருந்தார்.

நஅ போசன மபண்ணுகிறதற்குமுனனே யவர் ஸ்நானம பணணாமலிருநத்தைப் பரிசேயனகண்டு ஆசசரியப்பட

ருளா

டான.

உஙகள

நக அடபொழுது கர்ததர் அவனைநோக கிப்பரிசேயரா கிய நீங்கள் போசனபான பாத்திரங்களின் வெளிப்புறத்தை சசுத தமபணணுகிறீர்கள.

உளளங கொளளையி லுந துராசையினாலும் நிறைநதிருககினறது.

சா ஆ புத்தியீனரே வெளிப்புறததையுணடாககினவர் உட்புறத்தையும் உண்டாக்கவில்லையா.

சக அப்படியிருக்க உங்களுக்குண்டானவைகளைப் பிச சையாகக் கொடுங்கள். அப்பொழு

பாழுது சகலமும் உங்களுக குசசுததமாயிருக்கும்.

சஉ ஐயோ பரிசேயராகிய உங்களுக்குவேதனை வரும். எனனததினாலெனில நீங்கள துளசியிலும அரூயிபூணடிலு ஞசகலவிதக கீரைகளிலும் பத்திலொன் றுகொடு, நியாய த்தையு ந தேவ அன்பையு மவிட்டு விலகுகிறீர்கள. இவைக ளை நீங்கள் நடப்பித்து அவைகளையும் விட்டுவிடாதிருக்கவே

« PreviousContinue »