Page images
PDF
EPUB

ஒருகாலத்திலே சனங்கள பராபர னுடையவசன ததைக கேட்கும்படிக்கு அவரை நெருக்கியிருக்கிறபொழுது அவர் கெனெசரேத்தெனனப்பட்ட சினனக்கடலின் அருகே நி

ன று,

உ கடற்கரையில் இரண்டுபடகுகளிலிருந்து மீன் பிடிக்கி றவர்கள் இறங்கி வலைகளையலசிககொணடிருகக அவவிரண பெடகுகளையுஙகண்டு,

ந அவைகளில் ஒன்றாகிய சீமோனுடையப்படகிலேறி அதை க்கரையிலிருந்து சற்றே தளளுமபடிக்கு அவனை வேண்டிக கொண்டு அதிலேயுளுக்கார்ந்து அங்கேயிருநதுசனங்களுக கு உபதேசமபணணினார்.

ச அவர் உபதேசித்து முடித்தபினபு சீமோனைநோககி, நீ ஆழத்திலே தளளிக்கொண்டுபோய மீன் பிடிககு மபடிக்கு உங்களவலைகளைத்தாழவிடுங்களென்றார்.

ரு சீமோன அவருக்கு மாறுத்தரமாகசசொனனது. ஐயரே, இராமுழுவதும நாங்கள் பிரயாசப்பட்டும ஒனறு ம அகப்படவில்லை. அப்படியிருந்தும உமமுடைய சொல லினபடிவலையைத்தாழவிடுகிதேனெனறான.

சு அநதபபடியவர்கள செய்தபொழுது அவர்களுடைய வலை கிழிந்து போகததககதாக மிகுந்த மீனகளைசசேர்தது ககொணடார்கள.

எ அப்பொழுது மற்றப்படகிலிருந்த பங்காளிகளவநது தங்களுக்கு உதவி செய்யுமபடிக்கு அவர்சளுக்குச் சமிககை காட்டினார்கள் . அவர்களபோய இரண் படகுகளையும் அமிழத்தத்தககபாரமாக நிரப்பினார்கள.

அ சீமோன் பேதுரு அதைக்கண்டு இயேசுவி முழங்காலகளின்ருகேவிழுந்து ஆண்டவரே, நானடாவியா யிருக்கிறபடியினாலே நீர் என்னை விட்டுப் போகவேண்டுமெ னறான. கூ அவர்கள அவ்வளவு மீன்களைப் பிடித்ததினிமித்தம், வனுக்கும் அவனோடிருந்த யாவருக்கு ந திகி படியினாலே அபபடிசசொனனான.

ய சீமோனுடைய தோழராகிய செபேதேயுவின குமா கனாகிய யாககோபுக்கும் யோவானுக்கும் அந்தப்படியே புணடாயிற்று. அப்பொழுது இயேசுவானவர் சீமோனை நோக்கி நீ பயப்படவேண்டாம். துமுதல நீமனிதரைப்

டைய

ணடான

11 And when they had brought their ships to land, they forsook all, and followed him.

12 And it came to pass, when he was in a certain city, behold a man full of leprosy : who seeing Jesus fell on his face, and besought him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.

13 And he put forth his hand, and touched him, saying, I will be thou clean. And immediately the leprosy departed from him.

14 And he charged him to tell no man : but go, and shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing, according as Moses commanded, for a a testimony unto them.

15 But so much the more went there a fame abroad of him : and great multitudes came together to hear, and to be healed by him of their infirmities.

16 And he withdrew himself into the wilderness, and prayed.

17 And it came to pass on a certain day, as he was teaching, that there were Pharisees and doctors of the law sitting by, which were come out of every town of Galilee, and Judea, and Jerusalem: and the power•of the Lord was present to heal them.

18 And, behold, men brought in a bed a man which was taken with a palsy; and they sought means to bring him in, and to lay him before him.

19 And when they could not find by what way they might bring him in because of the multitude, they went upon the housetop, and let him down through the tiling with his couch into the midst before Jesus.

20 And when he saw their faith, he said unto him, Man, thy sins are forgiven thee.

யாக பின்பு அவர்கள் படகுகளைக் கரையோரத்திலே கொ ணடுபோய நிறுத்தி எலலாவறறையும விட்டு அவருக்குப்பின சென்றார்கள.

யஉ மேலும் அவர் ஒரு ஊரிலிருககையிற குஷ்டரோகம நிறைந்த ஒரு மனிதன இயேசுவானவரைக்கண்டு வணக்க மாய விழுந்து ஆண்டவரே, உமக்குச் சித்தமுண்டானால எனனைச்சுத்தமாக்க உம்மாலாமெனறு அவரை வேண்டிக் காணடான. யந அவர் தமதுகையை நீட்டி அவனைததொட்டு எனக்கு சசித்தமுண்டு சுத்தமாகு என்றார். உடனே குஷ்டரோகம அவனை விட்டு நீங்கிற்று.

wச பினபு அவர் அவனை ேநாககி நீயிதையொருவருககுஞ சொல்லாமற்போய உன்னை ஆசாரிய னுககுககாணபித்துச சனங்களுக்குச் சாட்சியாக மோசே நியமித்தபடியே நீசுத தமானதைக்குறித்துப் பலிசெலுததென று கட்டளையிட டார்.

யரு அப்படியிருந்தும அவருடைய கீர்ததிய திகமாகப பரவிற்று. அநேகசனங்கள அவருடைய உபதேசத்தைக் கேட்குமபடிக்கும் அவராலே தங்கள் வியாதிகளினின்று சுகம் அடைந்து கொள்ளும்படிக்குங்கூடிவந்தார்கள்.

யசு அவர் வனாந்தரத்திலே தனித்துப்போயச செபம பணணிககொணடிருநதார்.

யஎ அனறியும ஒரு நாளிலேயவர் உபதேசித்துககொண டிருக்கிறபொழுது கலிலேயா நாட்டிலும பூதேயா நாடடி

முளள சகலகிராமங்களிலிருந்தும எருசலேமபட்டணத் திலிருந்தும் வந்த பரிசேயரும நியாயசாஸ்திரிகளும் உளு ககார் நதிருநதார்கள. பிணியாளிகளைக் குணமாக்கத்தக்க தாகக்கர்த்தருடைய பலம் உண்டாயிற்று.

யஅ அப்பொழுது சில மனிதர் திமிர்வாதக்காரனொருவ னைப்படுககையோடேயெடுத்துக்கொண்டு உளளேபோகவு ம அவர் முனபாகவைக்கவும வகைதேடி,

யாகூ மிகுந்த கூட்டம் இருந்தபடியினாலே அவனையுள கொண்டு போகிறதற்கு இடங்காணாமல் வீட்டினமேலேறித தடடோடுகளினவழியாயப் படுககையுடனே கூட நெடுவிலே இயேசுவுக்குமுனபாக அவனையிறக்கினார்கள.

உய அவர்களுடைய விசுவாச ததையவர்கண்டு மனிதனே உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப் பட்டனவென்று அவ

your hearts of

21 And the scribes and Pharisees began to reason, saying, Who is this which speaketh blasphemies? Who can forgive sins, but God alone?

22 But when Jesus perceived their thoughts, he answering said unto them, What reason ye in

23 Whether is easier, to say, Thy sins be forgiven thee; or to say, Rise up and walk ?

24 But that ye may know that the Son of man hath power upon earth to forgive sins, (he said unto the sick of the palsy,) I say unto thee, Arise, and take up thy couch, and go unto thine house.

25 And immediately he rose up before them, and took up that whereon he lay, and departed to his own house, glorifying God.

26 And they were all amazed, and they glorified God, and were filled with fear, saying, We have seen strange things to day.

27 And after these things he went forth, and saw a publican, named Levi, sitting at the receipt of custom: and he said unto him, follow me.

28 And he left all, rose up, and followed him.

29 And Levi made him a great feast in his own house: and there was a great company of publicans and of others that sat down with them.

30 But their scribes and Pharisees murmured against his disciples, saying, Why do ye eat and drink with publicans and sinners?

31 And Jesus answering said unto them, They that are whole need not a physician; but they that

32 I came not to call the righteous, but sinners to repentance.

33 And they said unto him, Why do the dis

are sick.

உஉ

உக அப்பொழுது வேதபாரகரும் பரிசேயரும யோச னை பணணிசசொனனது. தேவ தூஷணங்களைசசொலலுகிற இவனயாவன. பராபரனொருவரோ தவிரப் பாவங்களை மனனி ககத்திராணியுள்ளவர் யாரென்றார்கள்.

யேசுவானவர் அவர்களுடைய யோசனைகளையறி நது அவர்களை நோக்கி நீங்கள உங்களிருதயங்களிற் சிநதிக கிறதெனன.

உங உன பாவங்கள மனனிக்கப் ன்வென றுசொலலு கிறதோ எழுந்து நடவெனறு சொல்லுகிறதோ எது எளிது.

உச பூமியிலே பாவங்களை மனனிக்கிற ற்கு மனிதனுடை யகுமாரன அதிகார முடையவ னனறு நீங்கள

அறி டிக்குப் (பாருங்களென று) சொலலி த திமிர்வாதககாரனை நோக்கி நீயெழுந்து உனபடுககையை யெடுத்துக்கொண்டு உன் வீட்டுக்குப்போவென றுனக்குசசொலலுகிறேனெனறார்.

உடனேயவன அவர்க ககுமுனபாக எழுநதிருநது தன்படுககையையெடுததுககொணடு பராபரனைப்புகழந்து தன் வீட்டுக்குப்போனான.

உசு ஆதலால எலலாரும பிர்மிப்படைந்து பராபரனை புகழந்தார்கள. அலலாமலும அவர்கள பயத்தால நிறை யப்பட்டு அதிசயமானவைகளை யின்று கணடோமென்றார்

யமU

கள.

கார் நதிருநத

உஎ அதினபினபு அவர் புறப்பட்டு ஆயத்துறையிலுளுக

இலே வியெனனும ஆயக்காரனைக்கண்டு யெனககுபபினசெனறுவாவெனறார். உஅ அந்தப்படியவன எலலாவறறையும விட்டு எ

எழுந்தி ருந்து அவருக்குப்பின சென்றான.

உக அலலாமலும அநத இலேவியெனபவன தன் வீட்டி லேயவருக்குப் பெரிய விருந்து பணணினான. அநேக ஆயக காரரும் மற்றப்பேர்களும் அவர்களுடனே பந்தியிருந்தா ர்கள.

கப உடனே அவவிடத்து வேதபாரகரும பரிசேயரும அவருடைய சீஷருக்கு விரோதமாக மொறுமொறுத்து எனனத்தினாலே நீங்கள ஆயக்காரரோடும் பாவிகளோடும் போசனபானமபணணுகிறீர்களென்றார்கள.

ஙக இயேசுவானவர் அவர்களுக்குமாறுத்தரமாகசசொ னனது சொஸ்தமுள்ளவர்களுக்கு வயித்தியன வேண்டுவதில் லை. வியாதியுள்ளவர்களுக்கேயவன வேண்டும்.

கூஉ மேலும் நீதிமான்களையல்லப்பாவிகளையே மன நதிரு பபுமபடிக்கு அழைக்கவநதேனென்றார்.

« PreviousContinue »