Page images
PDF
EPUB

சரு விசுவாசித்தவளுக்குப் பராபரனாலே சொல்லப்ப ட்டவைகள நிறைவேறுவதால அவளபாக்கியமுளளவளே யென்றாள். சசு அப்பொழுதுமரியாள சொனன தாவது.

என

சாஎ என ஆததுமாபராபரனைப்புகழுகினறது.என ஆவி

ரட்சகராகிய தேவனிற களிகூரு தினறது. சஅ எனன ததினாலெனில, அவர் தமதடிமையின தாழமை யைநோக்கிப் பார்த்தார். வலலமையுடையவர் எனக்குப் பெரியகாரியங்களைசசெயதபடியிஞலே,

து முதல் வமிசத்தாரெல்லாரும் என்னைப்பாக்கிய வதியென்பார்கள. அவருடைய நாமம் பரிசுத்தமுளளது.

ருய அவருடைய இரக்க தலைமுறை தலைமுறையாக அவ ருககுப்பயப்படுக றவர்களிடத்திலுணடாயிருககும. ருக அவர் தமது கையினாலேபலத்த

காரியங்களைச செய தார். தங்களிருதயததினசிநதனையில இறுமாபபாயிருககி றவர்களை யவர் சிதறப்பணணி,

ருஉ பலவானகளைப் பத்திராசனஙகளிலிருந்து தளளித, தாழமையுள்ளவர்களையுயர்த்தி,

ரு.ந பசியுள்ளவர்களை நனமைகளினாலே நிரப்பிச்சமபூர ணமுள்ளவர்களை வெறுமையாய அனுப்பினார்.

ருச அவர் நமமுடைய பிதாககளோடே சொனனபடி யே ஆபிரகாமுககும அவனுடைய சந்ததிக்கும எனறென றைக்குமி ரககஞசெய்ய நினைத்து,

குரு தமமுடைய தாசராகிய இஸ்ரவேலரை ஆதரித்தா ரென்றாள்.

ருசு பினபுமரியாள ஏறக்குறைய மூன றுமாதம அவளு டனேயிருந்து, தன வீட்டுக்குத்திருமபினாள.

ரு எ எலிசபேத்துக்குப் பேறுகாலம உணடான எபொழு து, அவள ஒருகுமாரனைப்பெற்றாள் .

ரு.அ பராபரன தமதிரகக ததையவளிடததிற பெரிதாக கினாரென்று, அவளுடைய அயலகத்தாரும பநதுசனங்க ளுங்கேள்விப்பட்டு, அவளுடனே கூடச சந்தோஷப்பட டார்கள் .

ருக பினபு எடடாம நாளிலே யவர்கள பிள்ளைக்குவிருத தசேதனமபணணுமபடிக்குவந்து அதின் தகப்பனுடைய நாமத்தனபடியதறகுச சகரியாவெனறுபேரிடடார்கள.

காய அபபொழுது அதினதாயசொனனது. அப்படியல

61 And they said unto her, There is none of thy kindred that is called by this name.

62 And they made signs to his father, how he would have him called.

63 And he asked for a writing table, and wrote, saying, His name is John. And they marvelled all.

64 And his mouth was opened immediately, and his tongue loosed, and he spake, and praised God.

65 And fear came on all that dwelt round about them: and all these sayings were noised abroad throughout all the hill country of Judea.

66 And all they that heard them laid them up in their hearts, saying, What manner of child shall this be! And the hand of the Lord was with him.

67 And his father Zacharias was filled with the Holy Ghost, and prophesied, saying,

68 Blessed be the Lord God of Israel, for he hath visited and redeemed his people,

69 And hath raised up an horn of salvation for us in the house of his servant David ;

70 As he spake by the mouth of his holy prophets, which have been since the world began:

71 That we should be saved from our enemies, and from the hand of all that hate us;

72 To perform the mercy promised to our fathers, and to remember his holy covenant;

733 The oath which he sware to our father Abraham,

74 That he would grant unto us, that we being delivered out of the hand of our enemies might serve him without fear,

சுக அவர்கள அவளை நோககி, உன் உறவிலேயிந்தப பேராக அழைக்கப்பட்டவர்கள ஒருவருமில்லையேயென்று சொலலி,

சா உ அதனுடைய தகப்பனைநோககி இதற்கெனன பேரி டமன

னதாயிருக்கிறீரெனறு சமிககையினாலேகேடடார்கள. கந அவன எழுதுகிற தறகுப்பலகையைக் கேட்டுவாங்கி இதனபேர் இயோவானெனறெழுதினான. எலலாரும ஆசச ரியப்பட்டார்கள.

காச அலலாமலும், அந் நிமிஷத்திலே அவனுடையவா யும் நாவு நதிறக்கப்பட அவன பராபரனை ததோததிரன் செயதுபேசினான.

சாரு (அதனாலே) அவர்களைச் சுற்றிவாசமாயிருந்த எல லாருக்கு மபயமவந்தது. அனறியும இயூதேயாவின மலை த தேசமெங்கும அந்தசசங்கதிகளெலலாஞ சொலலிககொ

ளளபபடடன

சுசு (அவைகளைக) கேள்விப்பட்டவர்களெலலாரும (அவைகளைத) தங்கள் மனதிலேவைத்துக்கொண்டு அந்தப பிளளையெப்படிப்பட்டதாயிருக்குமோவெனறார்கள.கர்த்தி ருடையகை அந்தப்பிள்ளையினிடத்திலிருந்தது.

கா எ அனறியும் அவனுடைய தகப்பனாகிய சகரியாபரி சுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டுத் தீர்க்க தரிசன மாயப் பகர் நததாவது.

சுஅ நாம நமமுடைய சத்துருக்களினகைகளுக்குத்தப புவிககபபடடவர்களாக

காக நமமுடையவாழ நாளெல்லாம் பயமில்லாமல் தே வபததியாயும நீதியாயுந தமககுமுனபாக ஊழியஞசெய வதற்கு அனுக்கிரகஞசெயயுமபொருடடாய,

எய தாம நமமுடையபிதாவாகிய ஆபிரகாமுக்கு இட்ட ஆணையாகிய தமது பரிசுத்த உடமபடிக்கையை நினைத்து, எக நமமுடையபிதாககளமே விரககமாகி,

எஉ தாம உலகத்தின் தோற்றம் முதற்கொண்டிருந்த தமது பரிசுத்த தீர்க்கதரிசிகளால அருளிசசெயதபடியே,

எந நமமுடைய சத்துருக்களினினறும, நமமைபபகை ககிறயாவருடைய கைகளினினறும,

எச நமமை இரட்சிக்கிறபலதத இரட்சகரைத்தமது

2

75 In holiness and righteousness before him, all the days of our life.

76 And thoui, child, shalt be called the prophet of the Highest : for thou shalt go before the face of the Lord to prepare his ways;

77 To give knowledge of salvation unto his people by the remission of their sins,

78 Through the tender mercy of our God; whereby the day-spring from on high hath visited us,

79 To give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace.

80 And the child grew, and waxed strong in spirit, and was in the deserts till the day of his shewing unto Israel.

CHAPTER II. 1 Augustus taxeth all the Roman empire. 6 The

nativity of Christ. 8 One angel relateth it to the shepherds : 13 many sing praises to God for it. 21 Christ is circumcised. 22 Mary puria fied. 28 Simeon and Anna prophesy of Christ: 40 who increaseth in wisdom, 46 questioneth in the temple with the doctors, 51 and is obedient to his parents.

And it came to pass in those days, that there went out a decree from Cesar Augustus, that all the world should be taxed.

2 (And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria.)

3 And all went to be taxed, every one into his own city.

4 And Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, unto the city of

ரு (இவ்விதமாயத ) தமமுடையசனங்களைச் சந்தித்து டுககொணட இஸ்ரவேலருடைய தேவனாகிய பராபா னுக்கு ததோத்திர முணடாவதாக.

எசா பாலகனே, நீ மரண நிழலாகிய இருளிலேயகப்பட டிருக்கிறவர்களுக்கு ஒளியுண்டுபணணுமபடியாயும நமமு டைய காலகளைசசமாதானமுள்ள மார்க்கத்திலே நடத்தும உயாயும், எஎ உனன தத்தில இருந்து சூரிய உதயம நமக்குததோ னறப்பணணின நமதுதேவனுடையமிகுநத இரக்கங்களி

னாலே,

எ அ அவருடைய சனங்களுக்குப் பாவமன்னிப்பாகிய இரட்சணணிய ததைததெரியப்படுத்தி,

எக இவவிதமாய அவருக்காக மார்க்க ததைச் செமமை யாக்கும் பொருட்டாக அவருக்கு முன்னே நடப்பாய ஆ கையால நீ எல்லாரிலுமமே மலானவருடைய தீர்க்கதரிசி யெனனபபடுவாயெனறான.

அய பின்பு அந்தப்பிளளைவளர்ந்து, ஆவியிலே பலங்கொ ண்டு, இஸ்ரவேலருக்குத் தன்னைக்காணபிககும நாளவரை ககுமவனாந்தரங்களிலிருநதான.

உ. அதிகாரம். [(க) அகுஸ்து இராசாகுடிமதிப்புசசெயதது. (சு) கிறிஸ

து பிறந்தது. (அ) தூதர்கள் தோன்றிப்புகழந்தது. (உக) கிறிஸ்து விருத்தசேதனம அடைந்தது. (உஉ) மரியா ள அவரை ததேவாலய ததிறகுககொணடுபோனது.(உரு) சீமேயோன அவரைக் குறித்துச் சநதோஷப்பட்டது. (ங ஈ) அனனாள அவரைக் குறித்துப் பேசினது. (சாய்) இயேசுவானவர் 12-ம் வயதிலே தேவாலயததிலேபோதி த்தது.)

ITT

அந்நாட்களிற குடிகளெல்லாருக்கு முணடாகியபேர் முதலானவைகளையும் எழுதவேண்டுமென்று அகுஸ்து யனுடைய கட்டளை வநதது. உ சீரியா நாட்டிலே திரோனியெ.

பனபவன துரையானபொ ழுது, முதலாவது இந்தக் குடிமதிப்புண்டா

டாயிற்று. ந அந்தப்படியெல்லாரும் எழுதப்படும் படிக்குத் தங்க ள் தங்கள் ஊர்களுக்குப்போனார்கள.

ச அபபொழுது இயோசேப்புநதாலீதின குடுமபததா னு மாய வமிசத்தானுமாயிருந்தபடியினாலே, தனக்கு நிய

« PreviousContinue »