Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

men eenen yegelycken tot synen rechte helpe, ende nyemant ' onrecht en laet geschien.

Item ten XXIIten soe en sullen geen broeders oft susters melaetsche menschen achter lande gaen, sy en hebben bescheet van haeren prochiaen, ende soo wie hier inne gebreckelyck waer, die sal verbeuren syn opperste cleet, alsoe dicke ende menichwerff als sy alsoe bevonden worden.

Item ten XXIIIten soo sullen alle besieckte menschen die achter lande gaen sehuldich syn metten daege te zyn in haer herbergen oft gasthuysen daer sy logeren souden, op die verbeurte van een pont wasch alsuo dicke ende menichwerff als dat gebeuren sal.

Item ten XXIIIIten soo sullen alle melaetsche menschen waer dat sy woonachtigh zyn, schuldich zyn malcanderen te herberghen, elck naer synen staet, ende soo wie hier inve gebreckelyck waer, die sal verbeuren een pont wasch, alsoo dicke ende menichwerff als dat gebeuren sal.

Item ten XXV ten soo en sullen geen besieckte menschen tegen eenighe gesonde menschen dobbelen, tuyschen, met teerlinghe oft met eenichgerhande spel, op die verbeurte van twintich stuyvers, een halff tonne biers, een halff pont wasch, alsoe dicke ende menichwerff als dat gebeuren sal.

Item ten XXVIten soo en sullen geen gesonde menschen onder die melaetsche menschen mogen gaen metter clippe an: ders dan een sieck man met syn wyff, ende een sieck wyff met haeren man, op die verbeurte van eenen gouden ryder, een tonne biers, ende een pont wasch, alsoo dicke ende menichwerff als dit gebeuren sal.

Item ten XXVIIten oft eenige melaetsche menschen gesonde menschen houden wilde tegen der ghilden wille oft danck, oft sonder redene, die sal verbeuren eenen gouden ryder, een tonne biers, ende een pont wasch, alsoo dicke ende menichwerff als dat gebeuren sal. Item ten XXVIIIten soo en sullen geen besieckte menschen ANALECTES VII.

29

schuldich syn te gaen metter clippen binnen die vier hoefftsteden' dan twee dagen bynnen Vl weken, ende dan moeten die besieckte menschen tsamen gaen ende die aelmoessen die sy haelen, sullen sy gelyck deylen, alsoo susters ende broeders schuldich syn van doene, ende soo wie hier inne gebreckelyck waer, die sal verbeuren eenen halven gouden ryder, een halff tonne biers, ende een halff pont wasch.

Item ten XXIXten soo en sullen geen melaetsche menschen schuldich syn te gaen metter clippen in andere cleen steden dan ten XIIII daegen eenen dach, ende sullen tsaemen gaen, ende die almoessen die sy halen, sullen sy gelyck deylen, ge. lyck broeders ende susters, ende soe wie hier inne gebreckelyck waer, sal verbeuren eenen halven gouden ryder, een halff tonne biers, ende een halff pont wasch.

Item ten XXXten soo en sullen geen melaetsche menschen schuldich syn te gaen metter clippen in vryheden oft in dorpen, dan te weken eenen dach, ende sullen tsaemen gaen, voer malcanderen nyet loopen, ende die almoessen tsamen gelyck deylen gelyck broeders ende susters, ende soo wie hier inne gebreckelyck waer, die sal verbeuren eenen halven gouden ryder, een halff tonne biers ende een halff pont wasch.

Item ten XXXIten soo en sullen egeen besieckte menschen, tsyn mans oft vrouwen, comen slapen in herberghen oft in gasthuysen onwettelyck, ende soo wie onwettelyck bevonden waer, sullen verbeuren haer opperste cleet, scotel ende clyppe, ende eenen gouden ryder, een tonne biers, ende een pont wasch.

Item ten XXXIIten soo sullen die broeders ende susters ende melaetsche menschen hebben vier dekens, ende alle jaer als men die maeltyt houdt, soo sullen twee oude dekens aff. gaen, ende dan salmen daer metter gemeynen geselschap twee nyewe dekens kiesen, ende soo wanneer dese dekens by een syn,

1) Louvain, Bruxelles, Anvers et Bois-le-Duc.

oft dat meestendeel van henlieden, salmen gaen sitten ende recht doen nae huere rechten, statuten ende gewoonten als gebuerlyck sal wesen, naer der saken gelegentheyt.

Item ten XXXIIIten soo sullen die voorschreve dekenen te rechte sitten ter plaetsen daert hun gelieven sal, ende soe wie daer niet comen en wilde, sal verbeuren eenen gouden ryder, een tonne biers, ende een pont wasch, alsoe dicke als dat gebeuren sal, met alle costen die de dekens daer op doen sullen oft gedaen hadden.

Item ten XXXIIIIten soo wanneer de dekens te rechte sitten, soo en sal daer nyemant spreken dan vande gene die recht te doen heeft, op die verbeurte van een pont wasch alsoe dicke ende menichwerff als dat gebeuren sal.

Item ten XXXVten oft yemant ghildebroeder oft suster die metter clippen gaen, op die dekens oft op die ordonantie vander ghilde onwyselyck oft oneerlyck spraken oft ontamelyck oft qualycken oft onredelycken hadden met woorden oft met wercken oft anders soe dat toecomen mochte, die sal verbeuren een pont wasch alsoo dicke ende menichwerff als dat gebeuren sal.

Item ten XXXVIten oft eenich deken gecosen waer ende daer tegen rebel vielen, die sal verbeuren eenen gouden ryder, een tonne biers ende een pont wasch, alsoe dicke als dat gebeuren sal.

Item ten XXXVIIten soo sullen die vier dekens kiesen busdraegers om daer te brenghen ende te ontfanghen alsulcke ghiften, als in die bussa gesteken oft gegeven sullen worden, endt oft eenighe van dese, die hier toe gecosen ende genoemen worden, en daer rebel tegen viele, die sal verbeuren eenen halven gouden ryder, een halff tonne biers, ende een halff pont wasch, alsoo dicke ende menichwerff als dat gebeuren sal.

Item ten XXXVIIIten oft eeniger van der melaetsche menschen, woonende onder die vry steden ende dese ghilde niet

aenveerden en willen, die en sullen nyct voorder mogen gaen oft almoessen haelen, dan binnen haer stadt, ende oft dit contrarie geboerde, die sal verbeuren syn Lazarus habyte, te weten huycke, scotele, clippe, ende eenen halven gouden ryder, een halff tonne biers ende een halff pont wasch, soo dicke ende menichwerff als dat gebeuren sal.

Item ten XXXIXten soe sal men alle keuren ende breucken, te weten gelt ende wasch deylen in vier deelen, waer aff die twee deelen sullen comen ten prosyte der cappelle van onser Liever Vrouwe te Rumpst, dat derde deel sal comen ten profyte der kereke van den godshuyse vander Banck, ende dat vierde deel sal comen ten profyte vande dekens, ende die keuren van den biere sullen comen ten profyte van de broeders ende susters, die t' samen versaemen sullen, daer die dekens te recht sitten sullen.

Item ten X Lten oft die vier dekens in eenighe van dese voorschreven keuren gebreckelyck vielen, ende nyet en bestelden rechtveerdelyck sonder eenighe argeliste ter plaetsen doer dat behooren sal, alsoo dicke ende meinigwerff als die keuren vallen sullen, soo sullen sy verbeuren eenen gouden ryder, een tonne biers, ende een pont wasch, ende dien te bestellen als voor.

Item egheen siecke in Brabant nyet inde confinien geseten, en sullen onder die melaeischen moghen verkeeren noch clippen draegen, sy en hebben yerst ende voor al ter Banck by Loven voorscreven ter provene oft visitatien geweest, ende aldaer geproefft zynde ende metter sieckten der melaetschen ende leprosien besmet ende ghecondemneert gewesen te zyne. Ende soo wie hier inne gebreckelyck waer, die sal verbeuren eenen gouden ryder, een tonne biers ende een pont wasch, alsoo dicke ende menichwerff als dat gebeuren sal.

Item ofter eenighe broeder oft suster in eenighe articulen misdede, ende die macht nyet en hadden die keuren ende breucken te betaelen, soo sullen die dekens den misdadiegen

halen ende beternisse doen doen nae der misdaet, 't sy in ge. vangenisse oft pelgrimagie, daert hun gelieven sal.

Item oft eenighe broelers oft suster eenighe articule voorscreven niet houden en wouden, ende daer tegen seyde, die sal verbeuren eenen gouden ryder, een tonne biers ende een pont wasch, alsoe dicke ende menichwerff als dat gebeuren sal.

Ende om die voorschreven ghilde ende broederscap ende susterscap inder eeren Gods, onser Liever Vrouwe, sinte Barbara ende sinte Lazarus inder capelle tot Rumpst voorscreven staende te blyven, ende aldus gehouden te worden in alle pointen ende articulen voorscreven, samentlyck alle ende yegelyck bysonder, ende oock oin alle deuchdelycke wercken hier uutcomende, ende om Gods dienst te vermeerderen, soo begeeren wy vrindelyk ende bidden den heere drossart van Brabant, ende alle edele heeren geseten inden landen van Brabant, ende voorts alle geestelycke prelaeten ende weerlycke vorsten, beeren, joncheeren, ridderen, knapen, ende voort alle amptlieden, dienaeren ende officieren ende alle eersaeme goede lieden geestelyck ende wereltlyck, dit sy dese armer Gods kinderen melaetschen, siecken ende leprosen menschen bystandich, behulpich ende beradich willen wesen, tot wat rechten, tot wat steden, dorpen ende plecken sy rechten behoeven ende begeeren sullen op hueren broederen ende susteren, die in eenigen punten van deser ordonnantien contrarie gedaen hadden, ende henlieden hier op verleenen huer brieven van consente ende confirmatie daer syt versoecken sullen ende begeren.

Begherende voert inder eeren ende om die minne Gods ende Marie synder liever Moeder, aen allen devote persoonen, geestelyck ende wereltlyck, dat sy dese arme siecke willen beraden ende met heuren almoessen goedertierentheydt bewysen, ende die hant reycke vanden genen, dat hun Godt verleent heeft, op dat sy daer mede dese voorscreve ghilde ende broederscap moghen onderhouden ende naegaen, ende

« PreviousContinue »