Page images
PDF
EPUB

van der doot, ende heeft gelegateert in puerder aelmoessen om Gods wille den armen susteren van den derde ordenen van sint Franciscus, woonende binnen der stadt van Thienen, achter cloister der broeders der ordenen van onser Lieve Vrouwe des berghs Carmeli, syn huys oft wooninge metten hoff ende allen synen toebehoorten gestaen te Loven inde straete genoempt den Hamme, tusschen die goederen Hendricx de Beckere ende het aelmoeseniers luys aldaer, om daer inne te woonen by eenige der voorscreven susteren, die welcke sy susteren der derden ordenen van 't voorschreven huys van Thienen daer toe gedestineert hebben, ende die daer sullen willen woonen; gevende ook metter selver donatie die voorseyde Loureys totter voorseyde wooninge syne grootste ende beste haele, potte, panne, ketele van eerenwerck, ende spet metten ysere geheeten haen, ende eenen morzelsteen. Daerenboven heeft die selve Loureys gegeven metter donatie ende manire ende forme als boven totter voorscreven wooninge eenen gauwen rinsch gulden goed ende legael jaerlycx ende erffelycke rente, den welcken hy seyde te hebbene op huys ende hoff Hendricx Vande Zype, huyvettere, gestaen in de straete geheeten die Quaethage, tusschen die goeden Hendricx Van Rymenam ende die goeden Jan wylen Vingher ; ende nogh eenen halven rinsgulden gelycke jaerelycx ende erffelycx chyns, den welcken hy seyde te hebbene op huys ende hoff Willems wylen Vanden Balckt, gestaen inde voorscreven Quaethage straete, tusschen die goeden van Mabilie, weduwe wylen Ryniers van Reymenam, ende die goederen Wouters wylen De Pundere; dat noghtans we! vuytgesproecken oft vercleert, dat die voorseyde susteren die voorscreven goeden in egeender manieren in toecomende tyden nyet en sullen mogen vercoopen, noch van hun alieneeren. Mer dese voorschreven donatie heeft die voorscreven Laureys, gheever, willen goet te wesene by manieren oft trecht van testamenten ende codicillen oft in allen alsulcken recht, maniere ende forme, als een igelyck vuyttersten wille alderbest magh oft moet goet syn.

Van allen welcke dingen voorscreven die voorseyde gever oft donateur heeft van my notaris onderscreven tot behoeft der voorscreven susteren begeert een openbaer instrument ghemaect te worden.

Deze dingen syn geschiet te Loven, des bisdomps van Mechelen', in de scure Jåns van Thienen gestaen by die wooninge desselffs Jans, gestaen inde straete geheeten den Hamme, in presentie der eersamen ende discreete mannen Jans van Thienen Migeseeght, ende Wynants de Spulle, borgeren ende innegesetenen der stadt van Loven, des voorschreven bisdomps van Luyck, geloofweerdige getuygen om deze voorscreven dingen te tuygen geroepen ende sunderlinge gebeden.

Aldus was onderschreven : Ende ick Joannes geheeten Maldeman, des bisdomps van Keulen, te Loven woonende, openbaer in periael ende thoeffs van Luydick notaris; want ick allen ende iegelycken der voorscrevene dingen metten voor noemden getuygen personeelyck ben present geweest, ende die hebbe alsoo sien ende hooren gescieden, hebbe dit jegenwoordigh instrument, met myner handt gescreven synde, daer aff gemaeckt, ende in dese openbaere forme gestelt, ende met my gewoone handteecken geteekendt daer toe gebeden synde.

Officiael van Luydick, wy maecken kennelyck eenen igelycken dat wy het testament oft den vuyttersten wille Loureyssens de Vroede, naturelyck sone Wauters de Vroede van Loven, van den welcken in d’openbaer instrument, waer door dese onse jegenwoordige brieven gesteken syn, wort mentie gemaeckt, ende allen het ghene dwelck int voorscreven instrument geordineert, begrepen ende genarreert worden, soo ende gelycker wys, als sy daer geordineert syn, begrepen ende verhaelt

syn, hebben gelaudeert, geratificeert, geapprobeert ende by onse ordinarissche authoriteyt behalven een iegelyck recht geconfirmeert. In welck dinckx getuygenisse hebben wy ons hoeffs segel dese onse letteren aengestelt.

1) Lisez Luyck.

Gegeven int jaer der geboorten ons Heeren 1402, op ten xvijen dagh der maendt februari.

Onder stont aldus onderteeckent : JOAXXES DE VIVARIO. Ende daer naer aldos : GODEFRIDUS.

Onder stont alnogh : Getrouwelyck getranslateert oft overgeseth van int lattyn inder duytser taelen; ende daer naer neerstelyck gecollationneert synde dese twee voorscreven copyen met hunne originale ende geheele ongescheinde franchynen instrument ende briven respectivelyck gedateert, onderteeckent ende gesegelt wesende als boven, syn die selve daer mede in alles bevonden t'accorderen, op ten 28 martii anno xvic dry en negentigh, by my openbaeren ende geapprobeerden apostelyck ende imperiael notaris ende geswooren secretaris ende greffier, enz. Ende was onderteekent : JOHANNES JERSSELS.

II.

Cession du couvent de Louvain aux Sæurs Grises de Malines.

1588.

JOANNES HAUCHINUS, Dei et Apostolicae Sedis gratia archiepiscopus Mechliniensis, universis et singulis praesentes litteras visuris, salutem in Domino. Exigit officii nostri pastoralis debitum, ut personis sub observantia regulari degentibus, et nobis ordinario jure subjectis, juxta possibilitates nostras in suis necessitatibus succurramus. Cum itaque monasterium de Bethleem, alias Grisearum Sororum, ordinis tertiae regulae sancti Francisci, civitatis Mechliniensis, sub clausura nobis immediate subjectum, his praeteritis elapsis patriae commotionibus totaliter demolitum et solo adaequatum extitit, ita ut religiosae et professae ejusdem monasterii ab exilio reversae ob temporis calamitatem et miseriam facultatem non habeant earum dirutum monasterium reparandi, seu illud de novo aedificandi, neque commodius et praesentius adsit remedium religiosis dicti monasterii in earum extrema necessitate succurrendi, nisi per translationem ad aliud ordinis sancti Francisci monasterium seu conventum Lovaniensem, etiam nobis subjectum, in quo duae vel tres tantum supersunt religiosae non reformatae. Nos igitur de demolitione dicti monasterii et ex. trema dictarum religiosarum sive sororum tam per ocularem inspectionem quam alias sufficienter informati, necessitatibus succurrere desiderantes, et de salute trium sororum Lovaniensium solliciti, dictum conventum Mechliniensem, cum omnibus et singulis fructibus, redditibus, proventibus, dotibus, fundationibus, praediis, censibus, possessionibus, actionibus, bonis mobilibus et immobilibus, ac pertinentiis universis, necnon calicibus, ornamentis, crucibus, tabernaculis et reliquiis, paramentis ecclesiasticis, necnon privilegiis et aliis rebus universis, ad suprascriptum monasterium quomodolibet pertinentibus, ad monasterium Grisearum Sororum oppidi Lovaniensis nobis etiam ordinario jure immediate subjectum, transferendum, uniendum et incorporandum duximus, et authoritate nostra ordinaria et pontificali unimus et incorporamus per praesentes ; sic quod matri et conventui dicti monasterii de Bethleem per hanc translationem omnimodam dicti monasterii Lovaniensis tam in spiritualibus quam temporalibus damus administrationem, et in perpetuam possessionem tam loci, situs, habitationis et aliorum bonorum ad dictum monasterium Lovaniense spectantium, cum onere, quod dictas religiosas Lovanienses honeste et regulariter intertinere secundum nostrum praescriptum tenebuntur, vitis earum durantibus. Mandantes rectrici et aliis religiosis Lovaniensibus, ut dictae matri Mechliniensi reverentiam et obedientiam tanquam suae praefectae exhibeant, et secundum regulam sancti Francisci in omnibus pareant, atque in manibus ejus omnia bona tam mobilia quam immobilia tradant et deliberent,

In cujus rei fidem praesentes litteras exinde fieri, et per secretarium nostrum subsignari, sigillique nostri jussimus et fecimus appensione communiri.

Datum et actum anno MDLXXXVIII.

III.

Extraits de la chronique manuscrite des Sæurs Grises

de Louvain.

Item doen heeft hun der eerw. heer Matthias Vander Hoeve (doen ter tyt archidiaken ende naermaels aertsbisschop van Mechelen) gegeven het convent van de Grauwe Zusters binnen Loven, die eertyts plegen de siecken te dienen die overmits de groote sterfte van pestilentie al gestorven waren behalvens twee, te weten suster Marie Vander Broeke, die van het selven convent is overste geweest den tyt van xiiij jaeren, sy sterf den xx may xvie xvi, ende suster Geertruyt van Limborgh, sy sterf den vijen february xvic ende vij.

Item den xx januarii ao xvc lxxxvij quamen de susteren van Mechelen tot Loven woonen in het voorscreven convent.

Int jaer ons Heeren xvo xcv den xxviijen dach in january is ons kerckxken gestaen ontrent de Hambrugghe gewydt inde eere van Maria in Bethleem Judae van eerw. heer myn heere bisschop Van den Bossche.

SENTENCE ARBITRALE DU CONCILE OU DOYENNÉ DE LOUVAIN RELATIVEMENT AU PAYEMENT DE CERTAINES

DÎMES A HÉVERLÉ.

Vers la fin du XIIe siècle l'abbé de Parc, près de Louvain, et le seigneur d'Héverlé étaient en désaccord

« PreviousContinue »