Page images
PDF
EPUB

hoi i keleawe i loko o ko ou-le haawi aku lakou ia oukou kou eke;

i ka poe ahaolelo, e pepehi 10. Aole hoi i aa no ka ou- hoi lakou ia oukou i loko o kou hele ana, aole hoi i elua ko lakou mau hale halawai, aahu, aole hoi i na kamaa, a 18. A no'u nei e alakaiia ole hoi i na kookoo; no ka 'ku ai onkou i mua i ke alo mea, ua pono ka mea i hana, o na kia aina a me na alii i i loaa ka ai nana.

mea e ike ai no lakou a no ka 11. A i ke kulanaka uhale, poe ike ole ia Iehova. a i ke kauhale a oukou e ko 19. Aia haawiia'kú oukou, mo aka ai, e ninau i ko laila mai manao nui i ka oukou e poe pono, malaila e noho ai a olelo aku ai, no ka mea e hahele aku oukou mai laila a- awiia mai ia oukou i kela maku.

nawa ka oukou mea e olelo 12. Aia komo aku oukou i aku ai. ka hale e ue aku ia ia.

20. No ka mea, aole na 13. A i pono ka hale, e wai- oukou e olelo aku, aka na ka ho aku i ko oukou aloha ma Uhane o ko oukou Makua e laila, aka aole e pono, e hoi olelo aku i loko o oukou. hou maiko oukou aloha ia ou 21. A e haawi aku ka hokou iho no.

abanau i ka hoahanau i ka 14. A o ka mea e ike ole make, a oka makuakane i ke mai ia oukou, aole hoi e hoo- | keiki, a e ku e na keiki, e lohe mai i ka oukou olelo, a make ai na makua. hele aku oukou i waho o ke 22. A e inainaia mai oula hale, a o kela kulanakauha- kou e na kanaka a pau, no le, e kahili aku i ka lepo o ko ko'u inoa, aka o ka mea e oukou wawae.

hoomanawanui a hiki i ka 15. Oia io ka’u e olelo a- hopena, e ola ia. ku nei ia oukou e oi aku ka 23. Aia hoomaauia mai oumake o kela kulanakauhale i kou i loko o ke kahi kulanako ka aina o Sodoma a me kauhale, e holo aku oukou i. Gomora, i ka la e ahaolelo ai. ke kabi; oia io ka'u e olelo

16. Eia hoi, ke hoouna a- aku nei ia oukou aole e pau ku pei au ia oukou e like me e ko Iseraela poe kulanakauna hipa mawaena o na ilio hale ia oukou i ke kaaheleia, hihiu; no ia mea, e maalea a hiki mai ke Keiki a ke kaoukou e like me na moo 0- paka. mole, e nohomalie hoi e like 24. Aole ka haumana mame na manu ku.

luna o ke kumu, aole hoi 17. E malama hoi ia ou- ke kauwa maluna o kona kou i na kanaka, no ka mea, haku.

ka me e hoole ai ia le- MATAIO. suke hooleia

25. He pono no ka bauma- mua o ke alo o ko'a pa, ke like ia me kana ku- i loko o ka lani. mu, a o ke kauwa me kona 33. A o ka mea e haku. Ina o ka nona ka ha- ku ia'u i mua o ke le i oleloia'i e lakou o Bele- kanaka, oja ka'u e hd zebuba, e nui paha uanei ko- ai i mua o ke aloo k na mau ohua é oleloia i pe- kua i loko o ka lani. la.

34. Mai manao ouk 26. Mai makau boi oukou le mai nei au e ho al ia lakou, no ka mea e hooa- malu ma ka honua; o kakaia va mea i ubiia a pau, hi kaua ka’u i hele ma aobe koe, a e hoikeia na mea ho aku, aole no ka ma i hunaia a pau, aohe koe. 35. No ka mea, i he

27. O ka’u i olela aku ia nei au e hoohakaka i ke oukou i ka pouli dei, e olelo kanaka i kona makuaka hou aku oukou i ka malama-ke kaikamahine i kond lama, a o ka oukou i lohe ma ku’wahine, a i ka hu ka pepeiao, e hai aku oukou wahine i kona makual maluna iho o ka hale. waiwahine.

28. Mai makau aku oukou 36. Ona enemi o ke k i ka poe ke pepehi mai i ke ka, no kona hale ibo lak kino, aole nae e hiki ia lakou 37. O ka mea e aloha ke pepebi i ka uhane: aka e i kona makuakane, a i k makau aku oukou i ka mea maku'wabine, aole hoi il nona ka mana e make ai ka aole ia e pono ia'u; a o uhane a me ke kino i loko o mea e aloha nui i kana kei ka lua ahi.

kane, a i kava kaikamahi 29. Aole anei i kuaiia na aole hoi ia'u, aole ia e po manu liilii elua i kahi moni ia'u. liilii loa? aole hoi e hauli wa 38. A o ka mea e kaik le ke kahi o laua ma ka lepo, ole i kona:kea a e hahai m aia no i ko oukou Makua. mamuli o’u, aole ia e por

30. O ka lauoho o ko ou-lia’u. kou mau poo, ua pau ia i ka 39. O ka mea e imi i kon heluia.

ola nei, e nele ia i ke ola, a 31. No laila, mai makau ka o ka mea e haalele i kona oukou, ua oi aku ko oukou ola nei, e loaa ia ia ke ola. maikai i ka poe manu liilii 40. O ka mea e ike mai ia lehulehu.

oukou, oia ke ike mai ia'u, a 32. O ka mea e hai aku o ka mea ei ke mai ia'u, oia ia’u i mua o kę alo o na ka- ke ike mai i ka mea nana ali naka, oia ka’u e hai aku ai ili hoouna maj.

41. O ka mea e ike mai i|laia; a ua haina’ku nei ka ke kaula, no ka mea he kau. Olelo Maikai i ka

poe

ilihula ia, e loaa ia ia ka uku no ne. ke kaula, a o ka mea e ike mai 6. Ua pomaikai ka mea ke i ke kanaka pono, no ka mea, hoobihia ole ia ia’u. he kapaka pono ia, e loaa ia 7. A hala aku la laua, oleia ka uku no ke kanaka pono. lo aku la Iesu i ka poe kana

42. O ka mea e haawi mai ka ia Ioane, i aku la: I hele i ke kiaha wai huibui e inu, la oukou ma ka aina naheleno ke kabi o neia mau mea hele e nana i ke aha? i ka uuku, no ka mea, he hauma-Johe anei i luli i ka makani? na ia, oia io ka'u e olelo aku 8. I hele la oukou e nana nei ia oukou, aole loa oia e i ke aha? i ke kanaka i kahinele i kona uku.

koia i ke kapa pahee? aia hoi,

o ka poe i kahikoia i ke kapa MOKUNA XI. pahee, ua noho lakou i loko Ka Iesu olelo na loana.

o na hale alii.

9. I hele la oukou e nana OKI ae la ka Iesu ole- i ke aha ? i ke kaula anei ?

[ocr errors]

haumana he umi a kumama- kou, he oi e aku ia i ke kaulua, hele aku la ia mai laila la. aku e ao aku a e olelo aku i 10. Oia no ka mea i palaloko o na kulanakauhale. palaia'i: aia hoi, ke hoouna

2. A lohe ae la Ioane i lo-aku pei au i ka'u elele i mua ko o ka hale paahao i ka hana o kou alo, nana e hoomaikai a Kristo, hoouna mai la ia i i ko alanui mamua ou. elua haumana ana.

11. Oia io ke olelo aku 3. Ninau aku la ia ia; ooe nei au ia oukou; o ka ka wano anei ka me i oleloia mai bine i hanau ai, aole ke kahi ai e hele mai ana? a aole oe, e oi e aku ia Ioane Bapatite; e kali aku anei makou i ke aka, o ka mea liilii loa i loko kahi mea e?

o ke aupuni o ka lani, he oi 4. Olelo mai la Iesu ia la-le aku ia ia ia. ua; ou hoi e hoike aku ia lo 12. Mai ka wa o Ioane ane i ka olua mea i lohe ai, a Bapatite mai a hiki mai nei me ka olua mea i ike ihoia nei, ua hooikaikaia ke aunei.

puni o ka lapi, a ua lilo no 5. O ka maka po, ua ike; hoi ia i ka рое

hooikaika. o ka oopa, ua hele; o ka le 13. O ka

poe pera, ua maemae; o ke kuli, a me ke kanawai i haina ua lohe; o ka make, ua hoo: mai ai a biki mai nei o Ioane.

kaula a pau

ue mai.

Iloohewaia na ku MATAIO. lanakauhale e

14. Ina e lohe oukou ia, 22. Ke olelo aku i mea, oia no Elia ka me i ole- ia oukou, e hapa ka n loia mai ai e bele mai ana. Turo a me Sidona ia

15. O ka mea pepeiao e i ka la nui e ahaolelo a hoolobe, e hoolohe ia.

23. Ove no hoi e ki 16. Me ke aha la auanei nauma, ka i hookieki au e hoohalike ai i keia poe ka lani, e kiolaia oe i hanauda ? Ua like no ia me ka po; no ka mea ina na kamalii e noho ana i kahi naia ma Sodoma pa han kuai,a e kahea aku ana i ko na i hanaia aku ai io od lakou mau hoa,

ina ua koe ia a hiki 17. I ka i ana aku; e, ua neia manawa. bookiokio aku makou ia ou 24. Ke olelo aku nei kou, aole oukou i haa mai; oukou e hapa ka make ua makena aku hoi makou ia aina o Sodoma i kou i ) oukou, aole no hoi oukou i nui e ahaolelo ai.

25. Ja wa la, olelo ak 18. I hele mai nei Ioane Iesu, i aku la; Ke aloha me ka ai ole a me ka inu ole, nei au ia oe e ka Maku a ke olelo nei lakou, he dai- ka Haku o ka lani a me monio kona.

honua, no ka mea, ua h 19. I hele mai pei ke Kei- oe ia mau mea i ka poe ki a ke kanaka me ka ai apa a me ka poe maalea; a a me ka inu, a ke olelo nei hoike mai oe ia mau me lakou, aia hoi, he kanaka pa- kamalii uuku. kela ai, pakela inu waina, a 26. Pela no e ka Mak he makamaka no na lunaau- o kou makemake no ia. hau a me na lawe hala. Aka 27. Ua pau loa ka me ua hooponoia ka naau ao e ka-ka haawija mai ia’u e ke na mau kamalii.

Makua; aohe kanaka i ik 20. Ilaila, kana hooma- ke Keiki, o ka Makua wa ka’na aku i ka hoohewa aku i no; aohe hoi kanaka i ike na kulanakauhale i ko lakou ka Makua, o ke Keiki wa ike ana i ka nui loa o kana no, a me ka mea a ke Keiki hana mana, aole lakou i mihi. hoike aku ai.

21. Aue oe e Korazina, aue 28. E hele mai oukou de e Betesaida e, ina i hana-pau loa i o'u nei, e ka poe lu ia ma Turo a me Sidona da hi a me ka poe kaumaha, hana mana i banaia aku ai io na'u oukou e hoomaha aku oukou la, ina i mihi e lakou i 29. Eamo oukou i ka'u loko o ke kapa ino a me ka auamo i luna iho o oukou d lehu ahi.

aoia e au, no ka mea, he aka.

[ocr errors]

hai au, he haahaa ka naau, a makemake, aole ka mohai, e loaa ia oukou ka maha no ina aole oukou i hoohewa mai ko oukou uhane.

i ka poe hala ole. 30. No ka mea, he oluolu 8. No ka mea, o ke Keiki ka'u auamo he mama ho i a ke kanaka, oia no ka Haku ka'u ukana.

o ke Sabati.

9. Hele aku la ia mai laila MOKUNA XII. aku a komo aku la i loko o No ke kuamuamu.

ko lakou hale halawai.

10. Aia hoi, he kanaka ua A wa la, hele aku la Ie- moloo kona lima: ninau mai

su i ke Sabati mawaena la lakou ia ia, i mai la : e poo ka mahina ai, pololi iho la no no anei ke hoola i ka la kana mau haumana, lalau aku Sabati? i me e hoobewa'i lala lakou i ka hua ai, a ai ihola. kou ia ia. 2. Ike aku la ka

poe

Pari 11. I aku la Iesu ia lakou: saio, i aku la ia ia; aia hoi, owai ke kanaka o oukou nake hana nei kau mau háuma- na ke kahi hipa i haule i lalo na i ka mea he ku ole ma ke i ka lua i ka la Sabati, aole kanawai i ka la Sabati. anei ia e paa aku a huki

3. I aku la ia ia lakou; ao- mai i luna? le anei oukou i heluhelu i ka 12. Aole anei e oi aku mea a Davida I bana'l a me ko ke kanaka maikai i ko ka na kanaka me ia i pololi la-hipa? He pono no ke haua kou?

maikai i ka la Sabati. 4. I kona komo ana i loko 13. Alaila, olelo aku la ia o ka hale o ke Akua, ai iho i ua kanaka la; e kikoo aku la ia i ka berena hoike, be ku oe i ko lima: kikoo aku la ia ole ma ke kanawai ke ai ia a a ola loa ae la ia a like me me ka poe me ia; na ka poe kela lima. kahuna waleno.

14. Hele aku la ka poe Pa5. Aole hoi anei oukou i risaio i waho, kuka olelo iho heluhelu i loko o ke kana- lakou ia ia i mea e make ai wai i ka ka poe kabuna i na la oia ia lakou. Sabati; ua hoolei lakou i ke 15. A ike ae la Iesu ia Sabati i loko o ka luakini, aole mea, hele aku la ia mai laila a lakou hala?

aku, a nui ka poe i hahai aku 6. Ke olelo aku nei au ia ia ia, hoola iho la ia ia lakou oukou; eia nei ke kahi, he a pau. nui aku i ka luakini.

16. Papa aku la ia ia la7. Ina i ike oukou i ke ano kou, aoleo lakou e hai aku ia o keia mea: "O ke aloha ka'u'ia.

« PreviousContinue »